مهلت شرکت در سری های کنونی برنامه به پایان رسیده است، اما می توانید برای شرکت در فصل آینده از هم اکنون پیش ثبت نام کنید. توجه کنید که این ثبت نام قطعی نیست و زمان ثبت نام تکمیلی از طریق سایت و تلگرام ضدگلوله اطلاعرسانی می شود.