سری 2

سری دوم از فصل اول مستند مسابقه ضدگلوله که با شرکت 10 نفر در زمستان 95 تولید شد و برای نخستین بار در شهریور 96 در تلویزیون پخش شد

شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

به اضافه ضدگلوله – اختلاف با فرمانده – قسمت دوم از سری دوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – فرشید در قسمت دوم از سری دوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – مبارزه تن به تن- قسمت ۱ از سری ۲

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – اسماعیل – قسمت اول از سری دوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – سام در قسمت اول از سری دوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

به اضافه ضدگلوله – مهدی در قسمت اول از سری دوم

برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

اسماعیل در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد اسماعیل و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید.   برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

داوود در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد داوود و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید.   برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

امین در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد امین و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید.   برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

محسن در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله

نظرات خود را در مورد محسن و عملکردش در سری دوم مستند مسابقه ضدگلوله در این صفحه ارسال کنید. برای اطلاع و استفاده از سایر مطالب ما، به شبکه های اجتماعی مسابقه ضدگلوله بپیوندید:

بارگذاری مطالب بیشتر